U bent hier

Waordebook: Van "raad" tot "ruziezoeker"

Zeuk 'n waord in 't waordebook

Klik op 'n letter van 't alfabet

raad
raod
raadsel
raodsel | raodsel-raodsels-räödselke
raapstelen
steelmoos
rabarber
rebarber
rad
raad | raad-rajer-raedje
raden
raoje | raoje-raojde-geraoje
radijs
redies
rafel
reifel | reifel / knammel
ragebol
spinnejaeger
rails
geleis
rakelen
räökele | räökele-räökelde-geräökeld
rammelaar
remmelke
rand
rand | rand-rend-rendje
ransel
poekel
razen van woede
sakkere | sakkere-sakkerde-gesakkerd
recht
rech | rech / gerich
reclameren
rikklamere | rikklamere-rikklameerde-gerikklameerd
redelijk
raejelik
reden
raeje
redeneren
riddenere | riddenere-riddeneerde-geriddeneerd
redetwisten
aafstrieje | aafstrieje-streej aaf-aafgestreje
reep
riefel | riefel-riefels-riefelke
regen
raegen | raegen / ziebel
regenbui
bie~s
regenen
majjeme | majjeme-majjemde-gemajjemd (Hebreeuws) / raegene-raegende-geraegend
regenworm
pierik | pierik-pierike-pierikske
reistas
velie~s
rekenen
raekene | raekene-raekende-geraekend
relikwie
rillekwie
remplacant
ramplesant
rennen
joekere | joekere-joekerde-gejoekerd
reparatie
ripperatie
repeteren
rippetere | rippetere-rippeteerde-gerippeteerd
repetitie
rippetitie
reputatie
rippetatie
reumatiek
rimmetiek
reus ( persoon )
kuu~s | kuu~s / kammezäöl
rib
rub
riek
reek | reek-reke-reekste
riem
reem | reem-reme-reemke
riet
reet
rij
rie | rie-rieje-rieke
rijden
rieje | rieje-reej-gereje / vare-voor-gevare
rijgen
rie~ge | rie~ge - rie~gde - gerege / vaeme-vaemde-gevaemp
rijk
rie~k | rie~k - rie~ker - rie~kste
rijkdom
waelmood
rijm
riem | riem - rieme - riemke
rijmen
rieme | rieme-riemde-geriemp
Rijn
Rie~n
rijnaak
rie~naok
rijp
rie~p | rie~p - rie~per - rie~pste
rijst
rie~s
rijstevlaai
rie~steflaaj
rillen ( van de kou )
schuvere | schuvere-schuverde-geschuverd
rimpel
frunsel
ring
rink | rink-ringe-ringske
riool
rioeël
riooluiteinde
broe~zer
rodekool
roeëdmoos
roepen
rope | rope-reep-gerope
roeping
reuping
roeren
reure | reure-reurde-gereurd
Roermond
Remund
roggebrood
zwartbroeëd
roken
rouke | rouke-roukde-gerouk / dempe-dempde-gedemp / fiempe-fiemde-gefiemp / pave-paafde-gepaaf
roken
versnierke | versnierke-versnierkde-versnierk
roken
vlemme | vlemme-vlemde-gevlemp
roker
rouker
rol
rol | rol-rolle-rölke
rollator
schravelker | schravelker-schravelkerre-schravelkerke
Rome
Roeëme
romig
roumig | roumig-roumiger-roumigste
rommel
bóch | bóch / suig
rond
rónd | rónd-rundje
rondom
róndum
rood
roeëd | roeëd-roeëjer-roeëdste
rood hoofd
pieper | pieper-piepers-pieperke
roodachtig
roeëdsig
roodborstje
roeëdbörske
roodharige
blauwe
roodstaartje
roeëdstertje
roof op 'n wondje
körsje | körsjes
rook
rouk
rookvlees
ruikvleis
room
roum
roomboter
gooj bótter
rooster
ruuester
roosteren
ruuestere | ruuestere-ruuesterde-geruuesterd
rotzak
nutterd | nutterd / neetnek
rotzooi
suig | suig / labberdepoepie
rouwbrief
doeëdsbreef
rouwtijd
rouwtie~d
roven
rouve | rouve-roufde-gerouf
rover
rouver
roze
raos
rozenkrans
roeëzekrans | roeëzekrans-roeëzekrens-roeëzekrenske
rozijn
rezien
rug
rök | rök-rögge-rökske
rug
poekel / schuch
ruggengraat
röggestrank
rugzak
rökzak | rökzak-rökzek-rökzekske / roepzak-roepzek-roepzekske
ruiken
ruke | ruke-rook-geraoke
ruilen
koe~tele | koe~tele - koe~telde - gekoe~teld / rule-ruulde-geruuld / toese-toesde-getoes
ruilen
toese | toesde-getoes
ruilen ( stiekem )
verkoetele | verkoetelde-verkoeteld
ruim
ruum | ruum-rumer-ruumste
ruimte
ruumte
ruit
roe~t | roe~t - roe~te - ruutje
ruiter
ruter
rukken
rökke | rökke-rökde-gerök
rund
rind
rundvlees
rindsvleis
rust
rös
rusteloze
bessemkónt
rusten
röste | röste-rösde-gerös
rustig
röstig | röstig-röstiger-röstigste
ruw
rauw | rauw-rauwer-rauwste
ruzie maken
vraegele | vraegele-vraegelde-gevraegeld
ruziemaker
straevelaer
ruziezoeker
vraegelaer | vraegelaers-vraegelaerke