U bent hier

Winnende versjes

De kerse van Lisa Bremmers

Iddere zaoterdaag gaon mien elders nar de stad
Inkoupe daon, ok al is de portemenee wât plat.
Zelf kân ik dân lekker vur d’n televisie zitte
En âs ik wil, kân ik ok nag efkes röstig pitte.

Genne mins dae daor wât vân zaet, want ze zien e-weg
Allein vurrige waek haej ik evvel wâl wât pech:
Mam vulde zich naet zoeë gaod, waor verkelt
En pap waor gaon zwumme, in zwumbad ’t Zónneveld.

Dus mós ik nar de stad, mit en brifke in de hand:
Wât ik mós koupe…….. dât waor allerhand!
Blauwe handdäök, tandpasta en enne kilo kieës
En hóndebrökskes vur ózze Fikkie, dât laeve bieës.

Ok roeëje kerse, en daor stónd beej geschraeve
Wievuuël mam d’r nuuëdig haej, namelik zaeve.
De verkuiper beej De Mop kaek vrempd nar mich
Wie ik um zaeve kerse vraog, met en strak gezich.

Haen gaof mich de kerse, schudde ziene kop
“Wet se zaeker zaeve?” En ik kreeg ze vur nop.
Gruuëts kwaom ik thoès en ik schrieëwde rap;
“Mam, ik kraeg de kerse veur niks, is dât naet knap?”

Wie ik mam de roeëje kerse laet zaen mós zeej evvel lache.
Wet geej wât zeej zag? Na, wât dache?
“Gaod gedaon jungske/maedje, mâr de mós truuk nar de stad.
Want zó’n kerse haet ózze kandelaer nog noeëts gehad!

Hans Jacobs
Veldes : Jan Arts

Muuske door Willem Koopmans en Nadia Verspay

Tante Fien die kraeg en kiendje.
Mit alles d’rop en alles d’raan.
Tante Fien die waor de mama,
En de pap waor oëme Daan.

En geis se dân dât kiendje kièke,
Zoeëgenaamd op Kraombezäök.
Dân mós se röstig zien, niks vraoge,
Nou, dât vind ik evvel gaarni läök.

Mâr mit kiendjeskoffie krieg me muuskes,
Op en beschuut, in rose of blauw.
Dât vind ik niks um dât te aete,
Mâr `t mót, is dât ni flauw?

Daorum haej ik vur mien tante,
Iets gans speciaals oètgedóch,
Ik gaof äör en taam wit muuske,
Nou, zeej spróng gater in de lóch.

Jan Arts 2010

Vrindschap door Carl van Beek

Vrindschap hoèst in blieje hârte.
Vrindschap is nörges te kaup.
`t Kan ok bes, hiel langsaam greuje
Soms krieg se d’r enne hiele houp.

Vrindschap is ok net en snoepje,
Dich prufs d’r vân en wils dân miér
Dich kâns `t kriége, mâr ok gaeve
En `t vult gaot dân, kièr op kièr.

Mâr de allerschoeënste vrindschap,
Ik weit `t zaeker, gans gewis,
Is dât opens, gewoeëne vrindschap,
Oétgegreujd tot laefde is.

Jan Arts.

Boeremoos door Rico Verbeek

`s Winters kaokt mam dukker stampot,
Dât vind ik lang ni altièd gaot,
Want vân sommige braozelpötjes,
Waer ik dân gewoën naet gaot.

Dân krièg ik traone in mien auge,
De maag die steit dân op de kop.
Ik razel dân vân kop wies tiëne.
Nae, dât aet ik ech ni op.

Vural dât Boerebroelof kuuëlke,
Dât het geluif ik boeremós.
Dat wil ik nou ech naet aete,
Umdâsse daorvân Boere Mós.

Jan Arts 2010