U bent hier

Velde 2008

Op 19 april 2008 woord in Café De Sport, in Velde de declamatiefinale vân Velde gehalde.

Names Veldeke Krink Venlo heitte vice-väörzitter
Frans van de Rijdt idderein vân hârte welkom en
winsde de deilnaemers vuuël succes.
Robin Vermeulen 1e priès baovebouw Velde 2008
Narvenant dât d’r weinig deilnaemers waore,
waor d’r vuuël publiek op aafgekómme. Vertiën
haeje d’r zich opgegaeve, ein kwaom d’r achter
dât `t op kamp mós en zoëâs idderein wet, bliève
d’r dân dertiën äöver.
Daes dertiën deeje `t wal erg gaod en me kós zaen
dât ze vuuël aandach aan de väördrach haeje besteejd.

In d’n tièd dât de jury zaot te zweite um d’r
oèt te kómme waen ofdât gewónne haej, traoj vur
de zaal “The Crazy Jumpers “op. Daes jónges en
ein mechje brachte beej `t alder publiek enne
glimlach um de mónd en me kós zaen dât ze dóchte:
“Waore weej nach mâr zoë jónk.”
Lankzaam mâr zaeker dörvde ok de kienger de vloer
op en werd same mit de Jumpers gehuppeld en gezweid
mit de bein.

Nao alle punte opgeteld en aafgetrokke te hebbe,woord eindelijk de punteliès bekend gemâkt.
En heejoèt blaek dât de volgende kienger winnaar waore:

!Ónderbouw:
1. Jorg Hagens, Pretpark.
2. Senne Theelen, Pretpark.
3. Stan Peeters, Pretpark

Middebouw:

1. Lisa Bremmers, Vlekje
2. Nina Peeters, Hayke
3. Lieke Renkes, Vlekje

Bouvebouw:

1. Robin Vermeulen, Verkantie
2. Nina Verhaegh, Verkantie
3. Kim Vercoulen, Verkantie

Dit is `t verslaag vân de finale in Velde, waorbeej ik names de ganse organisatie de haop oètspraek, dât volgend jaor ens zoëvuuël deilnaemers aan dit gebäöre metdaon, want `t zuu zund zien âs dit verlaore geit.

Jan Arts.( Veldes )