U bent hier

Velde 2007

Veldes Veldeke.

Alle foto's op :

http://www.flickr.com/photos/veldeke/sets/

De foto's zien van ózze wethalder Wil Verberk

Ok dit jaor is d`r wer enne declamatiewedstrièd gehalde vur de liérlinge vân de liëgere schoële. Nou zien `t d`r nag twië schoële in Velde, St. Sebastianus en St. Andris, mâr de gemint dinkt dât ze geld genóg haet um d`r ein schoël vân te make. Dât is dân wer mekkelijk vur de väörbereidinge , dân hebse alle kienger ónder ein daak.

Op 28 feb. zien braeve oètgegaon nar de elders en kóste de kienger en versje oètzäöke.
Vaerentwintig gegadigde haeje we aan `t ind vân de opgavetermien, 25 maart.
Op 12 maart werd daor Marion Pingen, regisseur en späölster vân “Spelenderwijs”, en declamatieles gegaeve aan de deilnaemers.
Op de väörselectie waore 20 jónges en mechjes die allemaol äör beste beintje väör zatte.
Vaer waore naet op kómme dage, zónder opgaaf vân raeje. Dreej waore jónge; nar later blaek ging voetballe väör.
Alle twintig ginge dân ok daor nar de finale.

Op vertiën april waor de finale in “`t Wapen vân Velden”, in Velde zegge ze: Boute.
Nar later blaek, waor d`r ein deilnaemster met de J.F.K. op kamp, wât dus resultaerde in niggetiën deilnaemers. Hans Jacobs heitte names Veldeke Krink Venlo idderein vân hârte welkom en gaof alle deilnaemers enne flinke haffel maot met.
Wil Verberk, wethalder vân Ârce en Velde, waor hoffotograaf. Zien fotós zien op de site vân de krink te bewóndere.

Alle kienger draoge vur enne gaot gevulde zaal äör versje väör en me kós zaen dât Marion gaot äör bes haej gedaon.
In de pauze stelde enne gochelaer, daen gans oèt Mexico waor gekómme, zien kunste ten toën.
Naodât de letste deilnaemer ziene letste raegel väörgedrage haej, kós de jury,zich uvver äör taak gaon kwiéte.

Dit jaor bestaond de jury oèt `t prinselijk trio vân de Wuilus, Bas van Rens, Calle Crommentuyn en Chris Beerkens

Wie äör punte opgeteld waore, zaog d`n oètslaag d`r zoë oèt:

0
Alle deilnemers.

De winnaers :

Ónderbouw
1ste Senne Theelen mit Bedtièd
2de Jesse van Rensen mit Bedtièd
3de Rosa van de Pasch mit Bedtièd
0
Bedtièd
0

Middebouw
1ste Emiel Steegh mit Stoute Haeskes
2de Nina Peeters mit Op de kermis
3de Lisa Bremmers mit Op de kermis

0

Baovebouw
1ste Denise van Lin mit Appele en paere
2de Jennifer Janssen mit Alles kump gaod
3de Masja Verbeek Appele en Paere

Hopend dât idderein enne gezellige middig haet gehat en zich gaot haet geâmmezaerd, gaon we wer vól gaoje maot op nar `t vollegend jaor, naodât netuurlijk de Limburgse finale is gewes.
Wil ik óch nag eine gaoje raod metgaeve:

Daon normaal, praot dialek.

Velde, 20 april 2007,
Jan Arts.

Info : Veldeke-Velde@xs4all.nl